Pobyt dzienny

Data ostatniej aktualizacji: 26 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Pobyt dzienny to wsparcie przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Oferujemy zajęcia przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 15.30. Czas pobytu dziecka w placówce wynosi średnio 5-8 godzin dziennie.

Na kompleksową rehabilitację psychospołeczną i ruchową w formie pobytu dziennego kierowane są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością oraz te, które wymagają intensywnej, codziennej stymulacji rozwoju. Zapewnienie dzieciom opieki w trakcie ich pobytu w placówce umożliwia sprawne prowadzenie procesu terapeutycznego. Spędzanie czasu poza domem, w grupie rówieśniczej, uczy dzieci samodzielności i wykonywania czynności dnia codziennego na miarę własnych możliwości. Stwarza też doskonałe warunki stymulacji rozwoju sfery emocjonalno-społecznej i poznawczej. W przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością zapewniamy działania profilaktyczne i terapeutyczne w ramach wczesnej interwencji.

Aby dziecko mogło korzystać z pobytu dziennego, konieczne jest pozytywne zaopiniowanie na terapię przez komisję kwalifikacyjną (w składzie: lekarze pediatra i/lub neurolog, psycholog, rehabilitant), ze szczególnym uwzględnieniem następujących wskazań medycznych:

  • dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego
  • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
  • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe)
  • z zespołami genetycznymi
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub nieustalonej etiologii

Opłata za wyżywienie – numer konta dostępny w dziale kontakt

Ikona
Wniosek o przyjęcie do placówki pobytu dziennego