Deklaracja dostępności

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2023 Autor: Łukasz Galdja

Deklaracja dostępności Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  • na stronie występują niejasne opisy linków.
  • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podmiot leczniczy pod nazwą Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II zlokalizowany jest w Rybniku przy ulicy Henryka Jośki 55.

Budynek jednokondygnacyjny z przodu jedno wejście. Można wejść schodami lub podjazdem dla niepełnosprawnych. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się sekretariat/rejestracja.

Wewnątrz znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zarówno wewnątrz budynku jak i w otoczeniu brak barier architektonicznych.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zapewniamy możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania).

Nie posiadamy windy ponieważ wszystkie pomieszczenia dla pacjentów znajdują się na tym samym poziomie.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu.

Usytuowanie w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Ikona
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego