Działalność Ośrodka

Data ostatniej aktualizacji: 21 kwietnia 2022 Autor: Tomasz Niesyto

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II ma status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Jest prowadzony w formie jednostki budżetowej, nieposiadającej osobowości prawnej. Siedziba Ośrodka mieści się w Rybniku przy ul. Ks. Henryka Jośki 55. Obszarem działalności Ośrodka jest województwo śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rybnika.

Podstawowym zadaniem, wynikającym ze Statutu Ośrodka, jest prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji: diagnozowania, wieloprofilowego leczenia, usprawniania ruchowego oraz terapii umysłowej dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 0 do 18 roku życia, u których stwierdzono deficyty ruchowe i umysłowe.

W szczególności do zadań placówki należy leczenie specjalistyczne, rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja psychospołeczna, szkolenie i instruktaż rodziców w zakresie podnoszenia poziomu rozwoju ruchowego i umysłowego dzieci, a także rozwiązywania problemów wynikających z posiadania dziecka niepełnosprawnego.

Za zabezpieczenie procesu leczenia specjalistycznego odpowiada wysoko wykwalifikowana kadra medyczna z II° specjalizacji (lekarze pediatra i neurolog), zajmująca się diagnozowaniem, kwalifikacją do rehabilitacji, farmakoterapią, profilaktyką i promocją zdrowia.

W Ośrodku prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, która realizuje program kompleksowej rehabilitacji dzieci, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

Terapia ta polega na:

 • ocenie rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu, ustalenie indywidualnego kompleksowego programu terapeutycznego,
 • prowadzeniu indywidualnych i grupowych form usprawniania terapii i stymulacji,
 • instruktażu rodziców w zakresie sposobów rehabilitacji i jej kontynuacji w warunkach domowych,
 • kontroli czynionych postępów, konsultacje z innymi specjalistami.

Ośrodek świadczy usługi medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach komórek organizacyjnych prowadzących działalność medyczną:

 1. Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,
 2. Pracowni Fizjoterapii dla Dzieci.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, która wymaga współpracy wielu specjalistów różnych dziedzin – nie tylko pod kątem rozwoju motorycznego, lecz również poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Jest to program, który oferuje wczesną, kompleksową, skoordynowaną, wielospecjalistyczną pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. Na uwagę zasługują również indywidualne działania wspierające rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców niemowląt.

Powyższą rehabilitację realizujemy w formie:

 • Wczesnej Interwencji (dzieci od 0 – 7 roku życia), gdzie celem jest wczesna stymulacja rozwoju, mająca na celu zwiększenie mobilności ruchowej dzieci niepełnosprawnych. Terapia ta polega między innymi na ocenie rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu, ustaleniu indywidualnego kompleksowego programu terapeutycznego, prowadzeniu indywidualnych i grupowych form usprawniania terapii i stymulacji, instruktażu rodziców w zakresie sposobów rehabilitacji i jej kontynuacji w warunkach domowych, kontroli czynionych postępów, konsultacjach z innymi specjalistami.
 • Pobytu Dziennego (dzieci od 2 do 7 roku życia), który jest czynny przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 6.30 do 15.30. Czas pobytu dziecka wynosi średnio 5-8 godzin dziennie. W tej formie organizacyjnej Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych po dodatkowym, pozytywnym zaopiniowaniu dziecka na terapię przez komisję kwalifikacyjną w składzie: lekarze pediatra i neurolog, psycholog, fizjoterapeuta. W ramach pobytu dziennego Ośrodek zapewnia dzieciom wyżywienie (koszty wyżywienia pokrywane są przez rodziców, zasady odpłatności i wysokość stawki żywieniowej określa dyrektor Ośrodka). Do placówki pobytu dziennego dzieci z terenu Rybnika dowożone są ośrodkowym mikrobusem.

Praca z dzieckiem obejmuje codzienne ćwiczenia ruchowe, diagnozę psychologiczną, indywidualną terapię logopedyczno-psychologiczną oraz grupową terapię o charakterze ogólnorozwojowym, wykorzystującą dynamikę relacji społecznych w grupie rówieśniczej. Stosowane są także różne formy terapii grupowej, stymulujące rozwój wszystkich sfer dziecka.

Zadania te realizowane są przez zespół wykwalifikowanych specjalistów.

W Pracowni Fizjoterapii dla Dzieci prowadzona jest specjalistyczna, ambulatoryjna opieka fizjoterapeutyczna nad dziećmi w wieku od 0 do 18 roku życia, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu. Rehabilitacja ruchowa realizuje program rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

W pracowni fizjoterapii, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, stosujemy metody neurofizjologiczne usprawniania leczniczego, dostosowane indywidualnie do wieku i rozwoju dziecka, takie jak metoda NDT-Bobath, metoda NDT-Bobath Baby. Ćwiczenia metodą NDT-Bobath, pozwalają zahamować patologiczne odruchy wczesnoniemowlęce, ułatwiają fizjologiczne wzorce ruchowe i stymulują rozwój psychoruchowy. Kinezyterapię (ćwiczenia) uzupełniamy fizykoterapią (laser, sollux, magnetoterapia) i hydroterapią. Z zabiegów z zakresu kinezyterapii wykonywane są ćwiczenia bierne, czynne, specjalne, ogólnousprawniające oraz pionizacja i nauka chodu; natomiast z zabiegów fizykoterapeutycznych: światłolecznictwo (sollux, laser), elektrolecznictwo (elektrostymulacja), leczenie polem magnetycznym, masaż, metodę terapii Kinesiology Taping, która polega na stosowaniu kilku rodzajów elastycznych plastrów dla wspomagania mięśni bez ograniczania ich ruchomości.

Codzienne zajęcia realizujemy w formie ćwiczeń specjalistycznych i ogólnorozwojowych (indywidualnie i grupowo). Prowadzi je zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, wszyscy posiadają certyfikaty.

Ośrodek prowadzi swoją działalność za pomocą działów:

 1. Działu Leczniczego,
 2. Działu Rehabilitacji Leczniczej,
 3. Działu Rehabilitacji Psychospołecznej,
 4. Działu Administracyjno – Gospodarczego,
 5. Działu Finansowo-Księgowego.

Wszystkie działy współpracują ze sobą w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu, kompleksowości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Od wielu lat pomocą i terapią specjalistyczną obejmujemy dzieci niepełnosprawne wraz z rodzinami z terenu miasta Rybnika i gmin ościennych – oferując program maksymalnie dostosowany do zaburzeń rozwojowych dzieci oraz szeroko ujętej sytuacji rodzinnej.